آموزش قالیبافی - و تابلو فرش فقط با ۹۹۰۰۰ تومان آموزش قالیبافی - و تابلو فرش فقط با ۹۹هزار تومان http://www.hastifarsh.ir 2020-10-26T13:19:49+01:00 text/html 2019-07-03T14:46:58+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالیبافی با آموزش قالی بافی فنی حرفه ای http://www.hastifarsh.ir/post/70 آموزشگاه قالیبافی با آموزش قالی بافی فنی حرفه ای <div>آموزش قالیبافی در تهران</div><div><div>آموزش قالی بافی با سه شعبه&nbsp;</div><div>.آموزش قالیبافی و بافت تابلو فرش</div><div>کل هزینه آموزش۹۹/۰۰۰ تومان</div><div>10 جلسه و قیمت هرجلسه فقط 9 هزار تومان</div><div>به همراه بیست جلسه پشتیبانیِ رایگان بعد از آموزش</div><div>77493749 _ 09126277741</div><div>شعبه1 شرق رسالت☝</div><div>44386603 _09358529700</div><div>شعبه2 غرب ستارخان☝</div><div>09123075143</div><div>شعبه 3 میدان پیروزی و خاوران☝</div><div>آموزش قالیبافی و ابریشم بافی و چهره بافی</div><div>به همراه مدرک معتبر فنی و حرفه ای ( دیپلم رسمی ) .</div><div>و بیمه تآمین اجتماعی ...و بازنشستگی</div><div>آموزش :‌ چله کشی - زنجیره بافی - گلیم بافت - گره ترکی - نقشه خوانی - کد بافی (چهره بافی)(بافت وان یکاد)</div><div>آموزش همزمان نقشه های سنتی و نقشه های کامپیوتری</div><div>کل دوره فقط با قیمت۹۹۰۰۰ تومان</div><div>تلفن شعبه شرق تهران :‌ ۷۷۴۹۳۷۴۹ -۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱ - خانم آشوری</div><div>آدرس شعبه مرکزی شرق :‌تهرانپارس تقاطع بزرگراه رسالت و دردشت - جنب مترو علم و صنعت - پاساژ امام حسن پ۱۰</div><div>تلفن شعبه غرب تهران : 44386603 _ 09358529700</div><div>آدرس شعبه غرب : بازار سنتی ستارخان - فاز یک - طبقه اول - پ 15</div><div>تلفن شعبه 3 میدان خراسان : 09123075143</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>از شما یک بافنده حرفه ای میسازیم</div><div><span style="font-size: 11px;"><br></span></div><div>با ما تماس بگیرید</div></div> text/html 2019-03-05T19:42:37+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری google988790cb3bbb26e7.html http://www.hastifarsh.ir/post/69 <span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">google988790cb3bbb26e7.html</span> <div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">آموزش قالیبافی</span></div><div><span style="font-family: &quot;Times New Roman&quot;; font-size: medium;">اموزش قالیبافی</span></div> text/html 2019-02-15T18:56:58+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالیبافی http://www.hastifarsh.ir/post/68 آموزش قالیبافی<div>#آموزش_قالیبافی</div><div><p style="text-align: right;"><font size="5"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif"><b>آموزش قالیبافی</b></font></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">#آموزش قالیبافی&nbsp;</span>و<span dir="rtl" lang="AR-SA">&nbsp;بافت تابلو فرش</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آموزش قالیبافی تضمینی</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="5"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099">بهمن&nbsp;</font><font size="6" color="#ff0000">1397</font></b></font><font color="#000099">&nbsp;آموزش قالیبافی</font></font></b></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font size="6" color="#ff0000"><font face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;کل هزینه آموزش</b></font><font face="times new roman, times, serif"><b>۹۹/۰۰۰</b></font><font face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;تومان</b></font></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#3333ff"><b>&nbsp; &nbsp;</b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><font color="#ff0000">10</font><font color="#000099">&nbsp;جلسه و قیمت هرجلسه فقط&nbsp;</font><font color="#ff0000">9</font><font color="#000099">&nbsp;هزار تومان</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="4"><b><br></b></font></p><p style="text-align: right;"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" size="4"><b>به همراه بیست جلسه پشتیبانی رایگان بعد از آموزش</b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 153);"><br></font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font style="font-size: large; color: rgb(0, 0, 153);">مهلت ثبت نام فقط تا</font></b></font><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#ff0000">&nbsp;29 بهمن&nbsp;</font><font color="#000099">(دوشنبه)</font></font></b></font></p><div><br></div><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ &nbsp;09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#ff0000">شعبه 1&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font></font><font color="#ff0000" size="5">&nbsp; _ رسالت ☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5">شعبه 2&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب _ &nbsp;ستارخان☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-weight: bold;"><font size="6">&nbsp;09126277741</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;">شعبه 3 جنوب _&nbsp; میدان خراسان : ☝</font></span></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large;"><font style="color: rgb(0, 0, 153);"><span dir="rtl" lang="AR-SA">آموزش قالیبافی و ابریشم بافی و چهره بافی</span></font></b></p><p style="text-align: right;"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;به همراه مدرک معتبر فنی و حرفه ای ( دیپلم رسمی )&nbsp; &nbsp;.</font></strong></p><p style="text-align: right;"><strong><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099" style="background-color: rgb(204, 204, 204);">&nbsp;و بیمه تآمین اجتماعی و بازنشستگی</font></strong></p><p style="text-align: right;"><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">آموزش :‌ چله کشی - زنجیره بافی - گلیم بافت -&nbsp;</font></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">گره ترکی&nbsp;</font></strong><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">- نقشه خوانی - کد بافی</font></strong></p><p><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">آموزش همزمان نقشه های سنتی و نقشه های کدی و</font></strong></p><p><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><strong>&nbsp;بافت تابلو فرشهای ابریشم و فرشهای زیر پایی</strong></font></p><p><font size="4"><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; color: rgb(0, 0, 153);">با پشتیبانی شما در تمام طول مدت بافت تابلو فرش&nbsp;</strong><strong style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; text-align: right; color: rgb(0, 0, 153);">زیر</strong></font></p><p><font size="4" face="times new roman, times, serif"><strong style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;نظر اساتید مجرب خانم و آقا . &nbsp;</strong></font><strong style="color: rgb(0, 0, 153); font-size: large; text-align: right; font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">با قیمتی مناسب تر از همه جا .&nbsp;</strong></p><p><font size="6" face="times new roman, times, serif"><font size="5"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="text-align: right; color: rgb(0, 0, 153); font-size: large;"><strong>&nbsp;&nbsp;</strong></span></font><font style="text-align: right; font-size: large;"><strong><font color="#000099">کل دوره&nbsp;</font></strong></font><font style="text-align: right;"><strong><font color="#000099" style="font-size: large;">فقط با قیمت&nbsp;</font><font color="#ff0000">۹۹/۰۰۰ تومان</font><font color="#ff0000">&nbsp;</font></strong></font></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><strong>ساعات تماس و ثبت نام همه روزه 10</strong><strong>&nbsp;صبح الی 21 بجز تعطیلات</strong></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><span style="font-size: large;"><strong><font color="#000099"><br></font></strong></span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="4" face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099">آدرس&nbsp;</font><font color="#ff0000">شعبه1</font><font color="#000099">&nbsp;مرکزی&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font><font color="#000099">&nbsp;:‌</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099">77493749 _ 09123075143</font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: large;"><font color="#000099">تهرانپارس تقاطع بزرگراه رسالت و دردشت -&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font color="#000099" size="4" face="times new roman, times, serif"><b>جنب ایستگاه مترو علم و صنعت - پاساژ امام حسن پ۱۰</b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099" style="font-size: large;"><br></font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099" style="font-size: large;">تلفن&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">شعبه2</font><font color="#000099" style="font-size: large;">&nbsp;</font><font color="#ff0000" style="font-size: large;">غرب</font><font color="#000099"><font size="4">&nbsp;تهران &nbsp;: &nbsp;</font><font size="5">44386603</font></font></b></font><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="5" style="color: rgb(0, 0, 153);">&nbsp;_</font><font size="5" style="color: rgb(0, 0, 153);">09358529700</font></b></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="4"><b><font color="#000099">آدرس شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000">غرب</font><font color="#000099">&nbsp;: بازار سنتی ستارخان - فاز یک - طبقه یک - پلاک یک</font></b></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><br></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif"><strong><font color="#000099">ایمیل ما:: &nbsp;</font></strong></font></font><span class="go"><font color="#000099"><font face="times new roman,times,serif"><em><font size="4"><strong>amoozesheghalibafi@gmail.com</strong></font></em></font></font></span></p><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font size="4"><font color="#000099" face="times new roman, times, serif" style="font-style: italic;">پیج اینستاگرام<b>&nbsp;: &nbsp;</b></font><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;">amoozesheghalibafi</span></font></p><p class="MsoNormal" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s6.uplod.ir/i/00849/o04ztc8jc7d7.jpg" alt=""></p><div><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099"><br></font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">چند نمونه از تابلوهایی که نحوه بافتشان را&nbsp;</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;به شما آموزش خواهیم داد&nbsp;</font></font></strong></font></p></div><div style="text-align: center;"><strong><span style="font-size: 11pt; font-family: tahoma, arial; color: rgb(0, 0, 255);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144418700/%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%87_11.jpg" alt="" height="241" width="331"></span></strong></div><div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144418226/%D8%A7%D9%86_%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AF_%D8%B4%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D9%8733.jpg" alt="" height="215" width="332"></span></p></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144398384/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8.jpg" alt="" height="371" width="304"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center;"><span style="color: rgb(255, 0, 0);"><img src="http://s5.picofile.com/file/8144399026/%D8%B3%D8%B1%D9%88%D8%B4_%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85_%D8%BA%DB%8C%D8%A8_2.jpg" alt="" height="402" width="303"></span></p></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; line-height: 18px;"><font size="6">مشاوره رایگان</font></b></div><p class="MsoNormal" style="text-align: right;"><font class="text4"></font></p><div><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-size: x-large; line-height: 18px;">قبل از هر اقدامی و قبل از هر خریدی</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#000099" face="georgia, times new roman, times, serif"><b><font size="5">بهتر&nbsp;</font><font size="4">است با ما</font></b></font></span><b style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4">مشورت کنید</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;">&nbsp; &nbsp;&nbsp;<img src="http://uupload.ir/files/aumk_photo_2017-08-14_03-29-07.jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1503625993/avrvy/990416/key/0ef97d96ad4e956d199fdf7c1937a289/%3Ca%20href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/bf08_8.jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><span style="line-height: 18px;"><b><font color="#000099"><font size="5">&nbsp;</font><font size="3">&nbsp;&nbsp;</font></font><font color="#ff0000" size="3">آموزش حضوری برای ساکنین تهران و</font></b></span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="3">&nbsp; &nbsp; &nbsp;آموزش اینترنتی ازراه دوربرای هنرجویان &nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><span style="font-size: medium; line-height: 18px;"><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;</b></font></span><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#ff0000" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>خارج&nbsp;</b></font></span><b style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">ازکشوروشهرستان</b></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">&nbsp; &nbsp; &nbsp;توسط &nbsp;DVD &nbsp;و سی دی های</b><b style="font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); font-family: georgia, &quot;times new roman&quot;, times, serif;">&nbsp;آموزشی شرکت</b></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><img src="http://www.infoescola.com/wp-content/uploads/2012/12/dvd.png" style="font-size: 10.6667px; text-align: right; user-select: none;"><span style="line-height: 18px;"><font color="#ff0000" size="5" face="georgia, times new roman, times, serif"><b>&nbsp;&nbsp;</b></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;">&nbsp;&nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/2kj6vrjnjxyl_t.jpg" border="0" style="font-size: 10.6667px; text-align: right;"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font face="times new roman,times,serif"><strong></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp;جلسات آموزش قدم به قدم تا حرفه ای شدن شما</font></font></strong></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1503625993/avrvy/990416/key/0ef97d96ad4e956d199fdf7c1937a289/%3Ca%20href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/bys_ghaaali.png" border="0" alt="آپلود عکس"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><b><font face="times new roman, times, serif" size="5" color="#000099">&nbsp;جهت هماهنگی تماس بگیرید: &nbsp;09126277741&nbsp;</font></b></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font face="times new roman,times,serif"><strong><font size="5"><font color="#000099">&nbsp; &nbsp;</font></font></strong></font><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://mihanblog.com/blog/post/edit/postrowid/1/atrty/1503625993/avrvy/990416/key/0ef97d96ad4e956d199fdf7c1937a289/%3Ca%20href=" http:="" uupload.ir="" "="" target="_blank"><img src="http://uupload.ir/files/yt2q_25.jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></p><p class="MsoNormal" align="center" style="color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px; text-align: right;"><strong><font color="#ffffff" size="4"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><br></font></font></strong></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span id="view_image_main">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/0n6a3xrt76ey_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;<img data-bm="11" class="mainImage" src="http://tse2.mm.bing.net/th?id=OIP.M2a1488d4a0c7ec49be1c65879e79ec6do0&amp;pid=15.1" src2="http://4.bp.blogspot.com/-t3gfUdKrHiQ/Tj-z7xJhcbI/AAAAAAAABCQ/4J0Kv2zyNp8/s1600/_1.jpg" kvalue="5342" height="369" width="521.452404317959" style="width: auto; height: auto;"></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><span class="center" style="min-width: 207px; min-height: 149px; width: 206px; height: 149px;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/jwcvd26cui85_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;<a h="ID=images,5185.1" href="http://www.bing.com/images/search?q=%d9%86%d9%82%d8%b4%d9%87+%da%a9%d8%a7%d9%85%d9%be%db%8c%d9%88%d8%aa%d8%b1%db%8c+%d8%aa%d9%86%d8%af%db%8c%d8%b3&amp;view=detailv2&amp;&amp;id=FA75EFF5755F8155DC6636BADCCA93AF2B033949&amp;selectedIndex=23&amp;ccid=Y%2f522KEo&amp;simid=607987702942731246&amp;thid=OIP.M63fe76d8a128d86f4a7ca85356a09c77o0" id="detail" style="width: 206px; height: 149px;"><img src="http://tse1.mm.bing.net/th?&amp;id=OIP.M63fe76d8a128d86f4a7ca85356a09c77o0&amp;w=207&amp;h=149&amp;c=0&amp;pid=1.9&amp;rs=0&amp;p=0"></a></span></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center; color: rgb(36, 24, 1); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/6hjq66pexsjn_t.jpg" border="0" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;<img src="http://s6.uplod.ir/i/00794/634lwufpjvld_t.jpg" border="0"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b><br></b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b>به شما همزمان بافت تابلو فرش وفرشهای&nbsp;</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><font size="4" face="times new roman, times, serif" color="#000099"><b>زیر پایی آموزش داده میشود</b></font></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: center;"><img src="http://uupload.ir/files/52qq_3_(1).jpg" border="0" alt="آپلود عکس"></p><p class="MsoNormal" align="right" style="text-align: right;"><font face="georgia, times new roman, times, serif"><font color="#000099" size="5"><strong>شما هم میتوانید از راه بافت تابلو فرش درآمد داشته باشید ....</strong></font></font><strong><font color="#000099" size="5"><font face="times new roman, times, serif"><br></font></font></strong></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: center;"><font size="3"><font face="arial,helvetica,sans-serif">----------------------------------------------------------------------------------------</font></font><br></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><font size="5" face="times new roman, times, serif"><b>&nbsp;<font color="#000099">با ما تماس بگیرید :‌</font></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" style="text-align: right;"><br></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ 09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">1</font><font color="#ff0000" size="5">شرق &nbsp;_ رسالت☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="4" color="#ff0000">شعبه</font><font color="#ff0000" size="5">&nbsp;2</font><font color="#ff0000" size="5">غرب &nbsp;_ ستارخان☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">33021106 _ 09906277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font color="#ff0000" size="4">شعبه&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">3</font><font color="#ff0000" size="5">جنوب - میدان خراسان☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b>مدیریت خانم آشوری</b></font></p></div></div><div><font face="times new roman, times, serif" size="5"><b><br></b></font></div> text/html 2018-12-28T19:37:19+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری اموزش قالیبافی http://www.hastifarsh.ir/post/67 <b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">اموزش قالیبافی</font></b><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">آموزش قالیبافی</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">آموزشگاه قالی بافی در تهران با سه شعبه مختلف</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">هزینه آموزش فقط ۹۹ هزار تومان</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">شعبه شرق : ۷۷۴۹۳۷۴۹ _ ۰۹۱۲۳۰۷۵۱۴۳</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">شعبه غرب : ۴۴۳۸۶۶۰۳ _ ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff"><br></font></b></div><div><b><font size="5" style="background-color: rgb(204, 204, 204);" color="#3333ff">با ما تماس بگیرید ...</font></b></div> text/html 2018-09-01T03:29:07+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی http://www.hastifarsh.ir/post/66 آموزش قالیبافی در آموزشگاه قالیبافی<div>آموزش قالیبافی در آموزشگاه ارزان و با قیمتی مناسب&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در سه شعبه&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در تهران&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در ده جلسه</div><div>آموزش قالیبافی و تابلو فرش بافی&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی در ستارخان</div><div>آموزش قالیبافی در میدان رسالت&nbsp;</div><div>آموزش قالیبافی فقط با ۹۹ هزار تومان</div><div>تلفن تماس و ثبت نام</div><div><div>۷۷۴۹۳۷۴۹ _ ۰۹۱۲۳۰۷۵۱۴۳</div><div>شعبه شرق تهران&nbsp;</div><div><br></div><div><br></div><div>شعبه غرب تهران&nbsp;</div><div>۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</div><div><br></div><div>با ما تماس بگیرید</div> </div> text/html 2018-08-27T22:29:35+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی با 99 هزار تومان http://www.hastifarsh.ir/post/65 <font size="5"><b>آموزش قالیبافی در تهران فقط با 99 هزار تومان</b></font><div><font size="5"><b><br></b></font><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>انواع رنگهای مورد مصرف در قالیبافی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>رنگ های طبیعی :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><b>6 - بزغنج :</b> پوست نوعی پسته کوهی است که چون تانن زیادی دارد بعنوان دندانه برای ثابت نمودن رنگ قرمز دانه از آن استفاده می شود البته برای تهیه رنگ خاکستری و مشکی نیز از آن استفاده می کنند .&nbsp;</span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large;"><br></span></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>7 - جفت :</b> به پوست زیرین درخت بلوط گفته می شود که پوست آن سرشار از مواد مازوجی می باشد از مواد اولیه برای تهیه رنگهای زرد ، شتری و قهوه ای استفاده می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>8 - نیل ( لاجورد ) :</b> در منا طق گرمسیری مثل جنوب کشور و بلوچستان می روید و از مواد اولیه برای تهیه رنگهای آبی و رنگهایی مثل سبز ، سرمه ای ، مله ای و موشی می باشد و بهترین زمان بدست آوردن رنگ از آن سال اول کاشت آن است و قسمت اصلی رنگ از برگ های آن بدست می آید امروزه رنگهای نیلی را از نیل شیمیایی یا صنعتی جایگزین بدست می آورند .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>9 - زعفران : </b>این گیاه در قاینات ، تربت ، کاشمر و اصطهبانات کشت می شود و از آن رنگ زرد بدست می آید .</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4">لکن به جهت گرانی این ماده کمتر در رنگرزی مصرف می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>10 - توت سیاه :</b> از مواد اولیه برای بدست آوردن رنگهای بنفش و قرمز می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>11 - کاه :</b> از آن برای بدست آوردن رنگ زرد استفاده می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>12 - گندل :</b> این گیاه در مناطق مرکزی و بویژه بختیار می روید و از آن برای تهیه رنگ زرد روشن استفاده می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>13 - سماق :</b> این گیاه که مصرف خوراکی هم دارد ، دارای مقدار زیادی مواد مازوجی می باشد و از آن برای بدست آوردن رنگهای خرمایی تا قهوه ای استفاده می شود و در اختلاط با سولفات آهن رنگ بنفش تیره ی مایل به قهوه ای می دهد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>14 - وسمه :</b> از مواد اولیه برای تهیه رنگ آبی می باشد که ماده رنگی از برگ آن بدست می آید .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>15 - گلرنگ : </b>ماده رنگی در گل آن موجود است و ماده اولیه برای تهیه زرد مایل به سرخ است .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>16 - آلبالو :</b> از میوه درخت آلبالو جهت بدست آوردن رنگ قرمز استفاده می شود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><b>17 - اسپرک :</b> یکی از بهترین مواد رنگرزی که برای تهیه رنگ زرد استفاده می شود و به صورت خود رو می روید و گلهای اسپرک بیشترین رنگ و ریشه آن کمترین ماده رنگی را دارا می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با دو شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - 77130682- ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><br></div></div> </div> text/html 2018-02-26T15:27:43+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالیبافی ارزان http://www.hastifarsh.ir/post/64 آموزش قالیبافی ارزان<div>آموزش قالیبافی در تهران فقط ۹۹ هزار تومان ب ای ده جلسه&nbsp;</div><div><br></div><div>۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</div><div><br></div><div>۷۷۱۳۰۶۸۲</div> text/html 2018-02-12T21:30:31+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/63 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>آموزش قالیبافی&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای طبیعی: :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگهای طبیعی به ۳ گروه رنگهای گیاهی ، جانوری و فلزّی تقسیم می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱- مواد رنگرزی گیاهی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - روناس ( روغناس ) :</b> گیاهی است که در بیشتر نواحی به صورت خودرو می روید ولی در سالهای اخیر در کرمان ، یزد و مازندران کشت می شود . مادّه رنگی از ریشه ی آن بدست می آید که ریشه آن کلفت ، گوشتی و به رنگ سرخ می باشد . نام ماده ی رنگی آن ، آلیزارین می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">روناس بین سن ۳-۷ سالگی حداکثر رنگ دهی را دارد که از روناس ۳ ساله آجری و از روناس ۷ ساله قرمز تیره حاصل می شود و به عبارتی قدرت رنگی ریشه ی روناس با مدت زمانی که در خاک می ماند رابطه ی مستقیم دارد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">پس از آنکه ریشه روناس را از زمین بیرون می آورند آنرا خشک و آسیاب می نمایند و به صورت گرد در می آورند و برای رنگرزی استفاده می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - پوست گردو :</b> گردو درختی است بزرگ و دارای چوب بسیار محکمی می باشد . از پوست سبز رنگ میوه این گیاه برای رنگرزی استفاده می شود . به این صورت که به محض رسیدن میوه آن را جدا کرده و خشک می نمایند و برای رنگرزی مورد استفاده قرار می دهند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این پوست به تنهایی با نسبت های مشخص رنگهای کرم ، شتری و قهوه ای می دهد ، لکن در ترکیب با موادی چون زاج سیاه ، می توان از آن رنگ سیاه بدست می آورد و در ترکیب با سولفات آهن ، خاکستری و مشکی می دهد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳- برگ مو</b> : از برگ مو رنگ زرد بدست می آید لکن از مواد اولیه برای بدست آوردن رنگهای چمنی ، سبز سیر و زرد لیمویی نیز می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - پوست انار :</b> ماده رنگی آن زرد تیره مایل به قهوه ای می باشد برای تهیه رنگ های خاکستری ، مشکی ، زرد ، زرد نارنجی ، کرم و موشی از آن استفاده می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۵ - بَقم :</b> چوب درختی است بلند و سرخ رنگ که از رنگ سرخ آن استفاده می شود . ماده رنگی این گیاه هماتین است و از آن رنگ سرخی می گیرند که برای رنگرزی پشم و ابریشم استفاده می شود . برای تهیه رنگ های بنفش و سرخ بکار می رود .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div> text/html 2017-12-08T13:03:46+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری چله کشی http://www.hastifarsh.ir/post/62 آموزش چله کشی <div>#آموزش قالیبافی&nbsp;</div><div>#آموزشگاه قالی بافی در تهران فقط با ۹۹ هزار تومان قالیبافی یاد بگیرید</div><div>تلفن آموزشگاه شعبه شرق ؛۷۷۴۹۳۷۴۹</div><div>شعبه غرب : ۴۴۳۸۶۶۰۳</div><div>مدیریت خانم آشوری ؛ ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</div><div><br></div> text/html 2017-12-05T02:33:39+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/61 <div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>آموزشگاه قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>انواع رنگهای مورد مصرف در قالیبافی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ _ رنگهای جوهری یا آنیلینی یا رنگهای فرّار</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این گروه از رنگها از آنیلین که ارزان و فرّار است بدست می آیند و در عرف قالیبافی به رنگهای جوهری معروف هستند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگهای جوهری نامرغوب بوده و در مقابل شستشو و نور فرسوده شده و ثبات خود را از دست می دهند و به دلیل کم ثباتی خطری جدّی برای فرش ایران است که مصرف آنها باید ممنوع شود ولی به دلایلی چون ارزانی ، جذابیت ابتدایی ، سهل الوصول بودن ، صرف زمان کم برای رنگرزی و عدم آگاهی از مزایای رنگ طبیعی مورد استقبال زیادی قرار گرفتند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - رنگهای کرومی یا دندانه ای :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">گروهی از رنگها مصنوعی هستند و چون از دندانه کروم ( بیکرومات پتاسیم ) برای ثبات و شفافیت رنگهای حاصله از آن استفاده می شود به آنها رنگهای کُرُمی نیز می گویند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">استفاده از این رنگها شبیه رنگهای طبیعی است و در مقابل شستشو و نور از ثبات خوبی برخوردار هستند . این رنگها در قالی نو ، جلوه تند دارند و در قالی کهنه کدر و پژمرده می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div> text/html 2017-11-29T18:08:24+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/60 <font size="4"><b> آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان </b></font><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><b>انواع رنگهای مورد مصرف در قالیبافی</b></font></div><div><font size="4">از نظر منشا رنگها به ۲ دسته رنگهای طبیعی و رنگهای مصنوعی تقسیم می شوند :</font></div><div><font size="4"><b>رنگهای طبیعی :</b></font></div><div><font size="4">به رنگهایی گفته می شود که منشا گیاهی ، جانوری و فلزی دارند و رنگرزی با آنها به زمان ، دقت و مهارت نیاز دارد .</font></div><div><font size="4"><b>رنگهای مصنوعی :</b></font></div><div><font size="4">به رنگهایی گفته می شود که از مواد شیمیایی و مصنوعی تهیه می شود و به ۲ دسته رنگهای جوهری و رنگهای کرمی تقسیم می شوند .&nbsp;</font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div></div><div><font size="4"><br></font></div><div><font size="4"><br></font></div><div><br></div> text/html 2017-11-11T09:37:16+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری دار قالی بافی http://www.hastifarsh.ir/post/59 <b><font size="4" face="times new roman, times, serif"> دار قالی . دار قالیبافی</font></b><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">فروش انواع دار قالی بافی</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">فروش دارهای قالیبافی در سایزهای مختلف و قیمت مناسب&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">دارقالی را بعد از فروش پس میگیریم و مجددا از شما میخریم&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">دار های آموزشی جهت مدارس و فرهنگ سراها&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">شروع قیمت دار قالی از ۲۵ تومان&nbsp;</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif">خرید دار قالی از شعب زیر :</font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><font color="#000099" style="font-size: xx-large; font-weight: bold;">7</font><b><font color="#000099" style="font-size: xx-large;">7493749 _ &nbsp;09126277741</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><font face="times new roman, times, serif"><b><font size="5"><font color="#ff0000">شعبه 1&nbsp;</font><font color="#ff0000">شرق</font></font><font color="#ff0000" size="5">&nbsp;_ رسالت ☝</font></b></font></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font size="6" style="color: rgb(0, 0, 153);">44386603 _09358529700</font></b></p><p style="text-align: right;"><b style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5">شعبه 2&nbsp;</font><font color="#ff0000" size="5">غرب _ &nbsp;ستارخان☝</font></b></p><p style="text-align: right;"><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-weight: bold;"><font size="6">3</font></span><span style="color: rgb(0, 0, 153); font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif; font-weight: bold;"><font size="6">3021106 _ 09906277741</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;">شعبه 3 جنوب _ میدان خراسان :☝</font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;"><br></font></span></p><p style="text-align: right;"><span style="font-family: &quot;times new roman&quot;, times, serif;"><font color="#ff0000" size="5" style="font-weight: bold;">باما تماس بگیرید ☝</font></span></p></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><b><font size="4" face="times new roman, times, serif"><br></font></b></div><div><br></div> text/html 2017-10-25T01:44:21+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/58 <div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - رنگرزی</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">یکی از قدیمی ترین پدیده هایی که بشر موفق به کشف آن شده است رنگ می باشد و تا سالیان سال بشر از مواد رنگرزی طبیعی برای رنگرزی استفاده می نموده است . برخی آن را به مصریان و برخی آن را به چینی ها نسبت می دهند ولی کشفیاتی نیز دال بر وجود چنین هنری در شوش بدست آمده است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">تا قرن ۱۹ میلادی بشر برای رنگرزی ، از مواد طبیعی استفاده می نموده است ولی در قرن ۱۹ میلادی با کشف رنگرزی مصنوعی تحولی عظیم در رنگرزی روی داد و تنوع رنگها به هزاران رنگ رسید و هنوز هم دانشمندان تلاش زیادی برای کشف رنگهایی با کیفیت بالاتر انجام می دهند با توجه به اهمیت رنگ و شناختی که بشر از این پدیده جذاب کسب نموده است توانسته است که پیشرفت قابل ملاحظه ای در این رشته کسب نماید .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">استفاده از رنگهای طبیعی و عملیات رنگرزی از هزاران سال پیش تا کنون در بین مردم کشور ما متداول بوده استدو رنگرزی جایگاه ویژه ای داشته است و با گذشت زمان این رشته پیشرفت نموده است که سعی بر استفاده از رنگهای با تنوع و کیفیت بیشتر بوده است و امروزه نیز با پیشرفت هنر فرش بافی ، هم اکنون در صورت بافی تا صد ها رنگ متنوع استفاده می شود و همین ترکیب رنگهاست که اهمیت قابل ملاحظه ای در مینیاتور بافی دارد و همین استعداد هنرمندان ما در بافت ، رنگ و طرح است که باعث شده است نام ایران و فرش با هم عجین گردد و هنوز هم کشور ما در ارائه این هنر برتری خود را حفظ کند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">به طور کلی رنگها به ۳ گروه رنگهای درجه یک ، درجه دو و درجه ۳ تقسیم می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای درجه یک ( اولیه ) یا اصلی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگهای آبی ، قرمز و زرد&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای درجه دو :</b>&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">شامل رنگهایی هستند که از ترکیب ۳ رنگ فوق بدست می آیند و شامل نارنجی ، بنفش و سبز می باشند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>رنگهای درجه سه :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">شامل رنگهایی هستند که از ترکیب رنگهای اولیه و ثانویه بدست می آیند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">در نوعی دیگر از تقسیم بندی رنگها به ۲ دسته رنگهای گرم و سرد تقسیم می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">رنگها چه گرم و چه سرد یا سیر و یا روشن می باشند و به رنگهای روشن ، رنگهای ملایم و به رنگهای سیر رنگهای تند نیز گفته می شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">هنرمندان ما بیشتر از رنگهای ملایم استفاده می نموده اند و از بکارگیری رنگهای تند پرهیز می کرده اند ، لکن بیشتر به هماهنگی نقش و رنگ التفات داشته اند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">امروزه علاوه بر سلیقه هنرمند طراح و بافنده ، تقاضای بازار نیز در نظر گرفته می شود و با توجه به آن رنگها انتخاب می شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>با ما تماس بگیرید...</b></font></div> text/html 2017-10-24T18:20:43+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/57 <div style="text-align: right;"><span style="font-size: large; text-align: justify;"><b>آموزش قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</b></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4" style=""><b>روش شماره گذاری نخ با استفاده از سیستم متریک :</b></font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">در این سیستم نخ بر حسب طول در واحد وزن شماره گذاری می شود با توجه به موارد فوق در مباحث قبلی این گونه نتیجه گیری می شود که هر چه طول الیاف پشم بلندتر و قطر نخ کمتر باشد پشم از ظرافت بالاتری برخوردار است و به عبارتی شماره نخ با ظرافت آن رابطه مستقیم و با قطر آن نسبت معکوس دارد و به بیانی واضح تر هر چه شماره نخ بالاتر باشد قطر آن کمتر است .</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">بعنوان مثال : وقتی می گوییم که شماره نخی ۱۰ است منظور این است که ۱۰ متر آن یک گرم وزن دارد و وقتی می گوییم نمره آن ۲۰ است یعنی ۲۰ متر آن ۱ گرم وزن دارد .</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">در این روش طول بر حسب متر و وزن بر حسب گرم (g) سنجیده می شود .&nbsp;</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;شماره نخ =طول÷وزن&nbsp; یا&nbsp; N = l/w</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="text-align: justify;"><font size="4">لازم به ذکر است که خامه های مورد مصرف در قالیبافی دولا می باشد به همین دلیل همراه نمره نخ عدد ۲ نیز ذکر می شود نمرات رایج در بازار عبارتند از :</font></span></div><div style="text-align: right;"><span style="font-size: large; text-align: justify;">&nbsp; &nbsp;- ۱۱/۲ - ۱۰/۲ - ۹/۲ - ۸/۲ - ۷/۲ -</span><font size="4"><span style="text-align: justify;">۶/۲ - ۵/۲ - ۴/۲ - ۳/۲</span></font></div><div style="text-align: right;"><font size="4"><span style="text-align: justify;">&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; ۲۴/۲ - ۲۰/۲</span><span style="text-align: justify;">&nbsp;- ۱۸/۲ - ۱۴/۲ - ۱۲/۲&nbsp; &nbsp;</span></font><span style="font-size: large; text-align: justify;">در شماره گذاری فوق بزرگترین شماره نشان دهنده ظریفترین نخ به حساب می آید و کوچکترین نمره نشان دهنده ضخیم ترین نخ می باشد .</span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: right;"><b style="text-align: justify;"><br></b></div> text/html 2017-10-22T17:55:10+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزش قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/56 <div style="text-align: justify;"><b style=""><font size="4">آموزش قالیبافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰&nbsp; تومان</font></b></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳ - مرحله ریسندگی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">بعد از مرحله ی فوق ، برای اینکه بتوان از پشم استفاده نمود باید ریسیده شود تا بصورت نخ (خامه) درآید . این کار به دو روش انجام می شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - روش ماشینی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">روی پشم شسته شده و خشک شده حاصل از مرحله قبل آب و روغن که به نسبت های لازم با هم مخلوط شده اند می پاشند ( هدف از پاشیدن آب و روغن تابیدن بهتر پشم می باشد ) پس از ۱۲ ساعت پشم ها را توسط دستگاه ، حلاجی می کنند و در دستگاه کاردینگ که وظیفه اش به نظم کشیدن اایاف و تبدیل تارهای عنکبوتی به فتیله و همچنین تعیین متریک نخ ها میباشد پشم را به صورت نوارهای باریکی به نام نیمچه نخ در می آورند و در دستگاه رینگ به آنها تاب لازم را می دهند و سپس در دستگاههای دو لا تاب و کلاف آنها را تاب داده و به صورت کلاف در می آورند ( معمولا بهتر است که تاب خامه ها کم باشد البته می توان از خامه های دولای بدون تاب و خامه های یک لا نیز استفاده نمود که بستگی به رجشمار و نوع استفاده فرش دارد . )&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - بوسیله دست :&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">ریسیدن پشم بوسیله دست بیشتر در بین روستاییان و عشایر رواج دارد که به دو صورت انجام می شود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>الف ) بوسیله دوک : </b>در این روش پشم ابتدا حلاجی شده به صورت کلاف روی مچ دست قرار گرفته و شخص آن را به سمت سر دوک هدایت می کند که به صورت نیم تاب در می آید و سپس با چرخاندن دوک و با روشی ماهرانه نیم تاب را تاب لازم داده به نخ تبدیل می کند و به دور دوک می پیچاند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>ب ) بوسیله چرخ چوبی :</b> این چرخ روی پایه ای قرار گرفته در مرکز این چرخ میله ای قرار دارد که حول خودش می چرخد و در ضمن میله ای دیگر به آن متصل است که ریسنده به دلخواه می چرخاند برای انجام این کار پشم را با یک دست به طرف میله هدایت می کند و با دست دیگر چرخ را چرخانده و پشم را به نخ تبدیل می کند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">برای انجام اعمال فوق مهارت لازم است و در صورت بی دقتی نخ ریسیده شده از کیفیت مورد نیاز برخوردار نیست .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div> text/html 2017-10-21T03:31:23+01:00 www.hastifarsh.ir خانوم آشوری آموزشگاه قالی بافی و آموزش قالی بافی در تهران فقط ۹۹/۰۰۰ تومان http://www.hastifarsh.ir/post/55 <div style="text-align: justify;"><span style="font-size: large;"><b>۱ - شستشو به روش دستی و صحیح :</b></span></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این روش شستشو که از قدیم الایام مرسوم می باشد با استفاده از مواردی مثل چوبک و آب پشم ها را می شویند چوبک که خاصیت جذب مواد روغنی دارد باعث می شود که عمل شستشو بهتر صورت گیرد سپس پشم شویان ، پشم ها را در سبد می گذارند و آنقدر آنها را در آب شیرین و صاف و سرد فرو می برند تا قسمتی از چربی ها تا حد امکان از پشم جدا گردد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">در روش دیگر شستشوی دستی ، از روش گرده شور کردن ( نیمه شور کردن ) پشم ها استفاده می شود به این صورت که حیوان زنده را به داخل رودخانه برده و به صورت ابتدایی با آب و صابون شستشو می دهند . لکن با این روش پشم کاملا تمیز نمی شود و در نتیجه روشی کامل و مطمئن نیست و حتما باید پشم ها به روش بهداشتی شستشو داده شوند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - روش شستشوی ماشینی :</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">پس از حلاجی نمودن ، پشم ها را وارد ماشین شستشو می کنند این ماشین که از ۳ - ۵ حوضچه تشکیل شده است باعث می شود که پشم ها به طور کامل و به صورت بهداشتی شسته شوند محتویات حوضچه ها ( حمام ها ) در ماشین شستشوی ۵ حوضچه به صورت زیر می باشد .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۱ - حوضچه اول : </b>این حوضچه فقط محتوی آب خالص می باشد ( به طور مثال برای ۱۰ کیلوگرم پشم در این حوضچه ۵۰ لیتر آب موجود است ) در این حوضچه پشم ها را به مدت ۱۵ دقیقه به هم می زنند سپس پشم ها را خارج کرده آب آنها را می گیرند و وارد حوضچه می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۲ - حوضچه دوم :</b> این حوضچه محتوی آب و کربنات سدیم می باشد ( ۵۰ لیتر آب و ۲۵۰ گرم کربنات سدیم ) در این حوضچه پشم ها را به مدت ۵ دقیقه می گردانند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳ - حوضچه سوم :</b> ۵۰ لیتر آب و ۵۰ گرم صابون در این حوضچه موجود می باشد که پشم ها با این مواد شستشو داده می شوند ( در صورت عدم وجود صابون می توان از دیترجنت استفاده نمود و بهتر است آب کمی گرم باشد ) مدت زمان شستشوی پشم ها ۵ دقیقه است .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴ - حوضچه چهارم :</b> این حوضچه محتوی ۵۰ لیتر اب و ۲۵ گرم صابون می باشد که باز ، پشم ها در این حوضچه شستشو داده می شوند ( بهتر است آب کمی گرم باشد ) پشم ها را ۵ دقیقه در این حوضچه نگه می دارند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۵ - حوضچه پنجم :</b> این حوضچه فقط از آب خالص تشکیل شده است پشم ها را پس از ورود به این حوضچه حدود چند دقیقه می گردانند و سپس آب آنها را گرفته و خشک می کنند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">این نکته قابل توجه است که از زیاد حرکت دادن پشم ها باید خودداری نمود و سعی نمود که تا حد امکان مواد قلیایی از پشم جدا گردد و عمل خشک نمودن پشم ها به طور دقیق و کامل انجام شود چون در صورتی که پشم ها خوب خشک نشوند فاسد می گردند و برای قالیبافی مناسب نخواهند بود .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">عملیات شستشو باعث می شود که پشم ها فاسد نشوند و دچار پوسیدگی و بیدزدگی نشوند و به طور کلی شستشوی ماشینی یک روش بهداشتی ، کامل و مطمئن می باشد و سلامت آتی بافنده را تامین می کند .</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4">لازم به ذکر است که بازده پشم ها ( درصد پشم خالص به ناخالصی های پشم ) برای مناطق مختلف کشور متفاوت است و هر چه این درصد بالاتر باشد پشم از ارزش بالاتری برخوردار است این نسبت برای پشم های سبزوار و تربت حیدریه ۴۴% - ۳۶% و برای پشم های کرمانشاه ۵۲% - ۴۶% می باشد .&nbsp;</font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><br></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>برای آموزش قالیبافی با سه شعبه ما تماس بگیرید .</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۱ میدان رسالت&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۷۷۴۹۳۷۴۹ - ۰۹۱۲۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۲ ستارخان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۴۴۳۸۶۶۰۳ - ۰۹۳۵۸۵۲۹۷۰۰</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b><br></b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>شعبه ۳ میدان خراسان&nbsp;</b></font></div><div style="text-align: justify;"><font size="4"><b>۳۳۰۲۱۱۰۶ - ۰۹۹۰۶۲۷۷۷۴۱</b></font></div>